Jeb Bush Powered by Trendolizer

Jeb Bush gây sốc cho chiếc đồng hồ của Apple hơn thời gian nói chuyện

Trending story found on donghotheodoisuckhoe.wordpress.com
Thức tế minh họa thù vị jeb bush và chiếc đồng hồ thông minh iwatch Bạn biết tôi yêu cái gì về Bush? Anh ta đơn giản, thực sự, không cho một shit. Về cơ bản, anh ta đang chạy vì pres vì ​​nó được m…
[Source: donghotheodoisuckhoe.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments